Miljöarbetet är en naturlig del av vår verksamhet

Hållbarhet är viktigt för oss och vi vill vara en ledande leverantör av vatten- och energilösningar med lägsta möjliga miljöpåverkan.

För oss innebär hållbarhet lösningar som förbättrar energi-, vatten- och materialeffektivitet. Vi strävar efter att utveckla nya sätt att använda förnyelsebara och återvunna energikällor och investerar i att göra de mer effektiva. Vi skyddar vår närmiljö genom att jobba förebyggande med de miljöfarliga ämnen som finns i verksamheten.

Som exempel är Advens fjärrvärmeverksamhet idag till 98% baserad på förnyelsebar och återvunnen energi. På sju av våra orter använder vi till 100% förnyelsebara bränslen. Läs mer om fjärrvärmen här. Advens långsiktiga strategi för koldioxidminskning innebär bland annat konvertering till förnyelsebara bränslen och förbättrad effektivitet på våra anläggningar.

Vårt mål: Att minska koldioxidutsläppen med 200 000 ton de kommande fem åren

De flesta av Advens investeringar skapar förbättringar gällande hållbarhet genom att minska koldioxidutsläpp antingen i vår egen eller våra kunders energiproduktion. Klimatförändringarna är en av våra starkaste drivkrafter för tillväxt. Vi kommer fokusera framtida tillväxt på hållbar energiproduktion, energieffektivitet, resurseffektivitet och på att använda ny och beprövad teknik för att lösa våra kunders utmaningar.

Majoriteten av våra investeringar har en stark koppling till kundens hållbarhetsmål. Redan tidigt i diskussionen med nya kunder så introducerar vi möjligheten att helt och hållet konvertera bränslekälla eller att kombinera befintliga lösningar med nya med lägre miljöpåverkan. Förbättringsmöjligheter diskuteras sedan löpande genom hela avtalstiden.

2019 satte Adven ett klimatmål om att minska de fossila koldioxidutsläppen från vår verksamhet med 200 000 ton. Målet inkluderar inte bara förbättringar gällande våra egen energiproduktion, utan även förbättringar som följer de lösningar vi inför för att minska våra kunders utsläpp. Detta ligger både i linje med våra tillväxtmål samt vår långsiktiga affärslogik.

Exempel på hur Adven har hjälpt kunder att minska sina koldioxidutsläpp:

Valio, den största mejeriproducenten i Finland, minskar sin användning av olja och torv på en av deras viktigaste produktionsanläggningar, och den ökade användningen av biobaserade bränslen kommer minska utsläppen med 17 000 ton per år på anläggningen. Läs mer.

Advens geoenergilösning minskar köpcentret Skanssis koldioxidutsläpp med närmare 90 procent, eftersom geoenergi är en nästintill koldioxidneutral energiform. Minskningen motsvarar utsläppen från cirka 450 personbilar årligen. Det hade krävts 230 hektar skog för att binda motsvarande mängd koldioxid. Läs mer.

”Adven var den enda samarbetspartnern som kunde hantera hela processen och vi såg vinster redan första dagen: kostnadsbesparingar, 40 procent lägre ångförbrukning, total minskning av energiproduktion på 30% och minskning av koldioxidutsläpp.” – DuPont koncernens Finnfeeds Finland. Läs mer.

En av Advens största kunder, Terrafame, håller just nu på att bygga en av världens största produktionslinjer för tillverkning av batterikemikalier. Terrafame kommer med hjälp av Advens lösning att börja producera processånga genom återvinning av värme från sina vätgasanläggningar. Genom att använda sig av befintlig teknik på ett nytt sätt kommer man uppskattningsvis att ta tillvara på 72 000 MWh värme som tidigare gått till spillo, vilket motsvarar uppvärmningen av 2500 villor årligen. Koldioxidutsläppen förväntas minska med 11 900 ton årligen. Läs mer.Advens åtagande i Baltic Sea Action Group

Adven har åtagit sig att minska tillflödet av näringsämnen genom att utveckla och implementera lösningar för återvinning av exempelvis kväve och fosfor inom industrin. 

Advens kompetens innefattar bland annat behandling av industriellt processvatten och tillvaratagande på ingående näringsämnen, som till exempel kan återanvändas som gödsel på åkrar. I och med åtagandet med Baltic Sea Action Group lovar Adven att undersöka de senaste tekniska lösningarna för återvinning av näringsämnen. Därutöver har Adven för avsikt att införa den senaste tekniken för vattenrening. 

Vi uppmuntrar även andra aktörer verksamma inom industrin att åta sig detta uppdrag: genom att göra förbättringar i sin produktion kan kväve och fosfor, som tidigare släppts ut i Östersjön, fångas upp och istället återanvändas där det gör nytta. 

BSAG_Logo.jpg


Läs också:

Hållbarhet


Om Adven