Från nödvändigt ont till industrins bäste vän

Slam kallas den restprodukt som bildas efter rening av avloppsvatten. Slammet består av vatten samt allt från kväve och fosfor till olika tungmetaller eller kemikalier. Nya regleringar kring slamhantering och deponering gör att företagen måste ta nya grepp om sina avfallsflöden. Redan idag finns tekniska lösningar som förvandlar slam från ett nödvändigt ont till en värdefull resurs.

Slam skapas i många former och hanteras antingen av det kommunala reningsverket eller av industrin. Slammet innehåller en viss andel vatten, men även värdefulla ämnen beroende på var det återfinns.

Trots det potentiellt värdefulla i innehållet ses hantering av slam och andra restflöden idag många gånger som ett nödvändigt ont. Det är vanligt att industriaktörer skickar sitt slam till närmsta biogasanläggning eller skapar kortsiktiga lösningar lokalt där slammet avvattnas och används för förbränning till energi. Slam med farligt innehåll skickas i många fall direkt på deponi.

Idag ställs allt hårdare krav på företag när det gäller miljö och hur restprodukter skall hanteras. Genom att utveckla hanteringen av de restprodukter som bildas vid tillverkning kan kostnader och negativ miljöpåverkan reduceras. Det handlar om att minimera och ta till vara så stor andel av restprodukterna som möjligt. Inte bara för miljöns skull utan även för att undvika avfallsskatter och kostnader för deponering samt hitta nya intäktskällor.

Olika möjligheter i olika branscher

Inom livsmedelsindustrin är slammet organiskt och ofta högvärdigt. Det kan innehålla kväve, fosfor, kol (mull) eller andra viktiga näringsämnen som går att återföra till åkermark och lantbruk som gödningsmedel. Organiskt slam kan också användas för produktion av biogas, antingen lokalt inom den egna verksamheten eller till närliggande anläggning. Alternativa användningsområden av restprodukterna kan vara för djurfoder och jordtillverkning, beroende på innehåll.

Inom kemiindustrin innehåller slammet kemikalier, metaller och mineraler och klassas därför som farligt avfall som absolut inte får spridas i naturen. Eftersom de deponier som finns i Sverige börjar nå sin maximala kapacitet blir det allt dyrare att skicka på deponi. För att inte ytterligare bygga på deponierna behöver industrin jobba mer med återvinning och skapa cirkulära flöden inom sin verksamhet eller lokalt. Det kan dessutom finnas ett reellt värde att hämta då slammet kan innehålla värdefulla ämnen som går att raffinera eller förädla och sälja.

Lösningarna finns i befintlig teknik

Man kan minska mängden avfall och kostnader för bortskaffning genom att återvinna så mycket som möjligt, antingen tillbaka in i processen eller genom att sälja det vidare till andra värdekedjor.

Tekniker som effektivt separerar bort vätskorna ger en hög nivå av torrsubstansinnehåll. Det är viktigt att producera ett slam som ger ett högre värde om det skall användas som rötningsmaterial för biogasproduktion. Exempel på tekniker som är lämpliga för detta är:

  • Separatorer
  • Dekantrar
  • Membranfiltrering
  • Höghastighetsseparatorer
  • Förångning, eller
  • Olika typer av pressar

Avloppsvattnet kan renas med hjälp av membranbioreaktorer (MBR) som gör att det kan återanvändas som tekniskt vatten.

Efter ett slutligt poleringssteg kan även vattnet återanvändas som dricksvatten. Detta kan man åstadkomma exempelvis genom:

  • UV-ljus
  • Ultra- eller nanofiltrering
  • Omvänd osmos, eller
  • Aktivt kol

Vilken teknik som är lämplig beror bland annat på vilka energislag man har tillgång till, vilka miljökrav som ställs och vilket värde innehållet i restflödet har i ett senare steg.

Nya tag mot ett cirkulärt samhälle

Det första man kan göra är att vända på frågan “hur blir vi av med vårt slam och våra restprodukter?” till “vad finns det för värde i våra flöden, restprodukter eller i vårt slam som kan gynna oss eller någon annan?”. Genom att hitta nya användningsområden och konsumenter till alla resurser man har i sina flöden kan framtidens industri agera mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart.

Adven hjälper industrier att bli mer cirkulära och att omvandla kostnader till vinst. Med hjälp av kundanpassade lösningar återvinns värdefulla produkter, vatten och värme. Upparbetning av slam och andra restprodukter som råvara eller insatsvara skapar nya kretslopp och värdekedjor. På det sättet omvandlas avfall till en tillgång och både energiförbrukning och kostnader för avfallshantering reduceras.

Läs mer:

Referenscase: Indunstning av restvatten från biogasproduktion

Adven Recovery

Share