Adven står bakom färdplanen för en fossilfri uppvärmningssektor

Trots att uppvärmningssektorn gjort stora framsteg mot att bli fossilfri, uppgår växthusgasutsläppen från sektorn till nästan 10% av Sverige totala utsläpp. För att uppnå visionen att bli ett av världens första fossilfria länder måste därför ytterligare förbättringar ske. Med anledning av detta har ett stort antal aktörer inom värmesektorn, inklusive Adven, ställt sig bakom en färdplan för att uppnå ett fossilfritt Sverige, som idag överlämnats till regeringen.

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015, med visionen att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder. Värmesektorn specifikt har kommit långt när det gäller att ställa om från fossilt till förnybart, men trots detta står sektorn fortfarande för 10% av utsläppen av växthusgaser i Sverige. För att påskynda utvecklingen mot att bli helt fossilfri och till och med klimatpositiv, har värmesektorn nu utformat sin egen vision och färdplan.

- Uppvärmningssektorn i Sverige är unik i hur den redan nu med hjälp av biobränslen och energiåtervinning blivit i praktiken fossilfri. Nu är utmaningen att gå från att nolla koldioxidutsläppen till att fånga in och binda koldioxid och på det sättet bli klimatpositiv, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Färdplanen i linje med Advens verksamhet

Adven ställer sig bakom färdplanen för en fossilfri uppvärmningssektor, som består av 42 åtaganden och 21 uppmaningar till regeringen. De 86 aktörerna som ställt sig bakom färdplanen åtar sig bland annat att senast år 2030 inte använda några fossila bränslen i fjärrvärmeproduktionen, att fjärrvärme i större utsträckning ska baseras på återvunnen energi som exempelvis restvärme från industrier och restprodukter från skogsbruk och energiåtervinning från avfall, samt att förhålla sig positiva till lokala energisamarbeten och sektorsövergripande samverkan.

På några av de orter där Adven levererar fjärrvärme används idag 100% förnyelsebara bränslen, och i genomsnitt används knappt 1% fossilt bränsle på Advens nät runt om i Sverige. Samverkan är en av nycklarna till framgång. I exempelvis Timrå och Älmhult samarbetar Adven med lokala industrier för att ta tillvara på restprodukter från produktion och på så vis skapa fjärrvärme för invånarna. På liknande sätt tar man även vara på spillvärme och andra restprodukter i samarbeten med sågverk i Bollstabruk och i Mora.

- För oss är det en självklarhet att ta hänsyn till miljön i vår verksamhet och på många sätt arbetar vi redan enligt färdplanen. Vi kan naturligtvis bli bättre, men färdplanen visar att vi är på rätt väg, säger Henrik Johansson Casimiro, COO på Adven.

Färdplanen uppmanar även till mer samarbete. Värmesektorn kan spela en viktig roll för att hjälpa andra industrier att bli fossilfria, samtidigt som sektorn själv behöver stöttning från aktörer utifrån.

- En utmaning som värmesektorn står inför är hanteringen och återvinningen av plast, där alla aktörer måste ta ansvar genom hela kedjan och vara öppna för att samarbeta för att lösa utsläppsproblematiken, fortsätter Henrik. Idag är det i huvudsak aktörer som arbetar med energiåtervinning från avfall som tar ansvaret och kostnaden för de utsläpp som plasten ger upphov till. Förhoppningsvis kan färdplanen och dess uppmaningar till plastproducenter och plastanvändare sätta igång nya diskussioner och samarbeten mellan sektorer.

För frågor, kontakta:

Henrik Johansson Casimiro, operativ chef Adven, +46 730 49 93 21,
henrik.johanssoncasimiro@adven.com

Share