Adven behandlar vissa personuppgifter om dig som leverantör. Vi respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagar, inklusive EU:s dataskyddsförordning 2016/679* (GDPR eller Dataskyddsförordningen). Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att få följande information när Adven behandlar personuppgifter som gäller dig.

* Europarlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

Beskrivning av Advens behandling av personuppgifter hänförliga till våra leverantörer

 

1.   Personuppgiftsansvariga

Adven Sweden AB (556726-7512) (nedan ”vi” eller ”Adven”)

och dess följande koncernbolag:

Adven Värme AB (556809-8536)

Adven Projektutveckling AB (556938-3945) Adven AB (556805-9942)

Adven Energilösningar AB (559087-5745)

Adven är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter i de fall vi ensam eller tillsammans med någon annan bestämmer syftet och ändamålen med behandlingen.

2.   Kontaktperson

Maria Lilliestierna

Adven Sweden AB, Sveavägen 151 2 tr, 113 46 Stockholm

Tel. +46 72 722 0069, privacy@adven.com

3.   Vilka är de rättsliga grunderna och ändamålen med behandlingen av personuppgifter?

Grunden för behandlingen av personuppgifter är fullgörande av avtal samt Advens berättigade intresse (t.ex. hantering av relationen med leverantören, kontroll att leverantören följer gällande lagstiftning).

Ändamålen med behandlingen av personuppgifter är:

✓    utnyttja och köpa produkter och tjänster från leverantören,

✓    uppfylla våra avtalsskyldigheter 

✓    försäkra och skydda våra juridiska rättigheter enligt avtal och lagstiftning,

✓    bedöma och försäkra att leverantören möter våra krav och kraven som ställs i gällande rätt,

✓    relationshantering med våra leverantörer,

✓    organisera evenemang.

Dina personuppgifter är inte föremål för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

4.   Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi behandlar så få personuppgifter som möjligt om dig och endast i den utsträckning som är nödvändig för fullgörandet av syftet med behandlingen:

✓       Den registrerades grunduppgifter som namn och/eller annan identifierande identifikator, lösenord, bosättningsland, språk;

✓       Den registrerades kontaktuppgifter som e-postadress, telefonnummer, adress;

✓       Information om bolaget och bolagets kontaktpersoner som bolagets namn och organisationsnummer samt namn, kontaktuppgifter, etableringsland, språk, roll/titel och yrkesintressen hänförliga till kontaktpersonerna;

✓       Information hänförliga till avtal samt produkter och tjänster som ansvariga personer för visst avtal, produkt eller tjänst;

✓       Information om deltagande i evenemang som namn, datum och plats för evenemang, information om kostpreferens eller allergier (insamlas endast med den registrerades samtycke);

✓       Information som självmant lämnats elektroniskt till Adven som inlämnade av webbformulär eller feedback;

✓       Information om den registrerades surfbeteende på Advens hemsidor, vilket kan komma att används för profilering, som de besökta webbplatserna  och -tjänsterna, längden av besöket/användningen, vilka åtgärder som vidtagits på webbplatserna och inom tjänsten;

✓       Teknisk information om den registrerades huvudenheter som IP- adress, MAC- adress och operativsystem;

✓       Eventuell annan information som lämnats av den registrerade sig själv.

5.   Varifrån mottar vi uppgifter?

Vi mottar personuppgifter primärt från följande källor: från den registrerade själv, leverantören som den registrerade arbetar för och från våra koncernbolag.

Vi mottar personuppgifter om potentiella leverantörer och dess kontaktpersoner primärt från följande källor: från den registrerade själv, våra koncernbolag, sökmotorer, professionella nätverk i sociala media, kontaktuppgiftsleverantörer och företagswebbsidor.

För de ändamål som beskrivs i denna informationstext kan personuppgifter även insamlas   och   uppdateras   från   allmänt   tillgängliga   källor,   information   från myndigheter och andra tredje parter, dock alltid inom ramen för gällande lagstiftning.

Denna typ av uppdatering och insamling av information genomförs manuellt och/eller automatiserat.

6.   Till vem överlämnar vi uppgifter och överför vi uppgifter utanför EU eller EES?

Vi behandlar informationen själv och använder underleverantörer, inklusive våra koncernbolag, som behandlar personuppgifter för vår räkning vid t.ex. upprätthållande av våra molntjänster, marknadsföringstjänster och IT omgivning samt tillhandahållande av hårdvara och nätverksanslutningar för våra produkter och tjänster.

Uppgifter kan överlämnas till myndigheter p.g.a. tvingande bestämmelser i lagstiftning.

Vi kan komma att behöva överföra personuppgifter utanför EU/EES som en del av vår behandling. Alla överföringar sker dock i enlighet med GDPR.

7.   Hur skyddar vi uppgifterna och hur länge lagrar vi dem?

Adven använder tekniska och organisatoriska säkerhetsmedel för att skydda dina personuppgifter från förlust och skydda dem från åtkomst av icke auktoriserade personer. Detta inkluderar exempelvis begränsning av accessrättigheter till sådana personer som behöver access för att utföra sina arbetsuppgifter, lösenordsskydd och brandväggar samt ingående av avtal om behandling av personuppgifter med våra underleverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning.

Databaser och säkerhetskopior förvaras i låsta utrymmen med begränsad accessrättighet. Vi lagrar även papperskopior av personuppgifterna i låsta utrymmen där uppgifterna är endast tillgängliga för behörig personal. 

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt med tanke på ändamålen med behandlingen och i enlighet med de legala krav som ställs på oss. Detta innebär att vi behandlar och lagrar dina personuppgifter så länge relationen med leverantören är aktiv och upp till tre (3) år efter att relationen avslutats, såvida annat inte följer av gällande rätt. Personuppgifter hänförliga till potentiella leverantörer raderas eller uppdateras om data subjektet inte bedöms intresserad av fortsatt kontakt.

Vi övervakar kontinuerligt våra system och rutiner för att tillse att dessa är säkra och skyddade med beaktande av gällande rätt. Vi arbetar även för att säkerställa att inga motstridiga, föråldrade eller felaktiga personuppgifter behandlas och arbetar för att korrigera och/eller radera sådana uppgifter utan dröjsmål.

8.   Vilka är dina rättigheter som registrerad?

Du har i egenskap av registrerad följande rättigheter enligt Dataskyddsförordningen:

a.   Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör dig och som Adven behandlar (rätt till registerutdrag). Detta innebär att du en gång per år har rätt att utan kostnad få en sammanställning av de personuppgifter som vi behandlar om dig.

b.   Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.

c.   Du har rätt att under vissa förutsättningar begära att dina personuppgifter ska raderas.

d.   Du har rätt att invända eller begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter.

e.   För det fall vår behandling grundar sig på ditt samtycke, har du rätt att återkalla detta.

Du har även en rätt att invända mot profilering när behandlingen grunnar sig på Advens berättigade intresse. I samband med din invändning ska framgå på vilka grunder du invänder mot begränsningen.

Som registrerad har du rätt att invända mot direktmarknadsföring, inklusive profilering för direktmarknadsföring. All vår direktmarknadsföring inkluderar en möjlighet att frånsäga sig framtida utskick.

9.   Vem kan du kontakta?

Alla kontakter och förfrågningar gällande denna beskrivning ska inlämnas i skriftlig form eller personligen till kontaktpersonen nämnd i punkt två (2).

Du har även rätt att inge klagomål avseende Advens behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen) Box 8114, 104 20 Stockholm, telefon 08-657 61 00, e-post datainspektionen@datainspektionen.se.

10.   Ändringar

Skulle vi göra ändringar till denna dataskyddsbeskrivning kommer vi att placera den ändrade beskrivningen på vår webbsida och ange ändringens datum. Om ändringarna är omfattande kan vi även informera dig om dem på annat sätt, t.ex. genom att sända ut e-post eller lägga en bulletin på vår hemsida.