Adven behandlar vissa personuppgifter om dig som kund. Vi respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagar, inklusive EU:s dataskyddsförordning 2016/679* (GDPR eller Dataskyddsförordningen). Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att få följande information när Adven behandlar personuppgifter som gäller dig.

* Europarlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

 

Beskrivning av Advens behandling av personuppgifter hänförliga till våra kunder

 

1.   Personuppgiftsansvarig

Adven Sweden AB (556726-7512) Adven Värme AB (556809-8536)

Adven Projektutveckling AB (556938-3945) Adven AB (556805-9942)

Adven Energilösningar AB (559087-5745)

 (nedan ”vi” eller ”Adven”)

Adven är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter i de fall vi ensam eller tillsammans med någon annan bestämmer syftet och ändamålen med behandlingen

2.   Kontaktperson

Maria Lilliestierna

Adven Sweden AB, Sveavägen 151 2 tr, 113 46 Stockholm

Tel. +46 72 722 0069 privacy@adven.com 

3.   Vilka är de rättsliga grunderna och ändamålen för behandling av personuppgifter?

Grunderna för behandling av personuppgifter är genomförandet av kontraktet och Advens berättigade intresse (t.ex. hantering av kundförhållande, fakturering och direktmarknadsföring).

Vi behandlar personuppgifter för att:

✓    leverera, upprätthålla och utveckla våra produkter och tjänster,

✓    uppfylla våra avtalsförpliktelser och skyldigheter,

✓    säkerställa och skydda våra juridiska rättigheter enligt avtal och lag,

✓    hantera kundförhållandet och kommunikationen med kund,

✓    organisera    marknadsföringsevenemang,

✓    analysera och profilera kunds eller potentiell kunds beteende,

✓    möjliggöra elektronisk marknadsföring och direktmarknadsföring,

✓    rikta annonseringen i våra och andras onlinetjänster.

Vi använder automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering) för att identifiera registrerades onlinebeteende och energianvändning och skapa profiler på basis av denna information. Vi använder denna information för att rikta marknadsföring och utveckla våra tjänster.

4.   Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi behandlar så få personuppgifter som möjligt om våra kunder, potentiella kunder och kontaktpersoner hos dessa och endast i den utsträckning som är nödvändig för fullgörandet av syftet med behandlingen:

✓     Den registrerades grundinformation, som t.ex. namn, användarnamn och/eller övrig identifierande identifierare, lösenord, bosättningsland, användningsspråk;

✓     Den registrerades kontaktuppgifter, som t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress;

✓     Information om företaget och företagets kontaktpersoner, som t.ex. företagets namn och företagsnummer samt kontaktpersonernas namn, kontaktuppgifter, kön, bosättningsland, användningsspråk, roll/titel och professionella intressen;

✓     Information gällande kundens energianvändning och anläggningar, som t.ex. uppgifter om energi- och värmeanvändning samt uppgifter gällande mätare och byggnader;

✓     Information gällande deltagande, som evenemangets namn, datum och plats, diet- eller allergiinformation (insamlas endast med den registrerades samtycke);

✓     Information gällande den registrerades användarbeteende på webbplatsen som används i profileringssyfte, som t.ex. besökta webbplatser och tjänster, besökets längd/användningstid, vidtagna åtgärder på webbplatsen/i tjänsten;

✓     Teknisk information om den registrerades slutanordningar, som t.ex. IP-adress, MAC-adress och operativsystem;

✓     Eventuella direktmarknadsförings påbud och samtycken;

✓     Övriga eventuella uppgifter försedda av den registrerade själv.

5.   Varifrån mottar vi uppgifter?

Vi mottar information primärt från följande källor: den registrerade själv, den registrerades energimätare och våra återförsäljare och koncernbolag.

Vi mottar personuppgifter tillhörande potentiella kunder primärt från följande källor: den registrerade själv, våra återförsäljare och koncernbolag, sökmotorer, dagstidningar och andra nyhetskällor, sociala medier, kontaktuppgiftsleverantörer och företagens webbplatser.

För de ändamål som beskrivs i detta informationsblad kan personuppgifter även insamlas och uppdateras från allmänt tillgängliga källor och baserat på information som mottagits från myndigheter och andra tredje parter, dock alltid inom ramen för gällande lagar och förordningar.

Denna typ av insamling och uppdatering av information genomförs manuellt och/eller automatiserat.

6.   Till vem utlämnar vi uppgifter och utlämnar vi uppgifter utanför EU eller EES?

Vi behandlar uppgifterna personligen samt använder underleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning t.ex. genom att ge stöd åt och underhåll åt våra kunder, för att upprätthålla och värda våra molntjänster, marknadsföringstjänster och IT-miljö, för att säkerställa efterlevnaden av licensvillkor samt för att förse maskinvaror och nätanslutningar för våra produkter och tjänster. För att skydda dina personuppgifter, har vi ingått avtal om personuppgiftsbehandling med alla våra underleverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning.

Vi lämnar ut personuppgifter till allmänna statistiska organisationer och datalager, våra återförsäljare och våra koncernbolag. Uppgifter kan lämnas ut till myndigheter i enlighet med tvingande bestämmelser.

Vi varken överför eller lämnar ut kundernas personuppgifter utanför EU/EES.

7.   Hur skyddar vi uppgifterna och hur länge lagrar vi dem?

Adven använder tekniska och organisatoriska säkerhetsmedel för att skydda dina personuppgifter från förlust och skydda dem från åtkomst från icke auktoriserade personer. Detta inkluderar exempelvis begränsning av accessrättigheter till sådana personer som behöver access för att utföra sina arbetsuppgifter, lösenordsskydd och brandväggar. Vi övervakar kontinuerligt våra system och rutiner för att tillse att dessa är säkra och skyddade. Databaser och säkerhetskopior förvaras i låsta utrymmen med begränsad accessrättighet. Vi lagrar även papperskopior av personuppgifterna i låsta utrymmen där uppgifterna är endast tillgängliga för behörig personal.

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt med tanke på ändamålen med behandlingen. Personuppgifter avseende kunder behandlas  och lagras  så länge relationen med kunden är aktiv samt tre (3) år efter att förhållandet avslutats, såvida annat inte följer av kundavtal eller gällande rätt.

8.   Vilka är dina rättigheter som registrerad?

Du har i egenskap av registrerad följande rättigheter enligt Dataskyddsförordningen:

a.  Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör dig och som Adven behandlar (rätt till registerutdrag). Detta innebär att du en gång per år har rätt att utan kostnad få en sammanställning av de personuppgifter som vi behandlar om dig.

b.  Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.

c.  Du har rätt att under vissa förutsättningar begära att dina personuppgifter ska raderas, bland annat om vi skulle behandla dina uppgifter utan rättslig grund.

d.  Du har rätt att framställa en begäran om dataportabilitet samt under vissa förutsättningar rätt att begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter.

       e.  Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Du har även en rätt att invända mot profilering när behandlingen grunnar sig på Advens berättigade intresse. I samband med din invändning ska framgå på vilka grunder du invänder mot begränsningen.

Som registrerad har du rätt att invända mot direktmarknadsföring, inklusive profilering för direktmarknadsföring. All vår direktmarknadsföring inkluderar en möjlighet att frånsäga sig framtida utskick.

9.   Vem kan du kontakta?

Utdrag och förfrågningar enligt ovan ska framföras skriftligen eller personligen till kontaktpersonen i avsnitt två (2).

Du har även rätt att inge klagomål avseende Advens behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen) Box 8114, 104 20 Stockholm, telefon 08-657 61 00, e-post datainspektionen@datainspektionen.se.

10.   Ändringar

Skulle vi göra ändringar till denna dataskyddsbeskrivning kommer vi att placera den ändrade beskrivningen på vår webbsida och ange ändringens datum. Om ändringarna är omfattande kan vi även informera dig om dem på annat sätt, t.ex. genom att sända ut e-post eller lägga en bulletin på vår hemsida.