Känner du till ditt företags vattenrisker?

Industrins vattenförbrukning ökar både i Norden och i övriga världen. Samtidigt blir vattenresurserna alltmer knappa och rent vatten blir en värdefull tillgång, kanske snart rentav en bristvara. Hur medvetna är företagen om sina vattenrisker?

Vatten används till exempel för konstbevattning inom jordbruket och i många industriella processer. I västvärlden är industrin den största vattenförbrukaren. På södra halvklotet går merparten av vattnet åt till jordbruket, mer vatten än det som cirkulerar i vattnets kretslopp varje år.

Slösa inte med vatten

Att tala om brist på rent vatten kan verka konstigt i länder med hundratusentals sjöar som Sverige och Finland. Merparten av världens vattenreserver finns på det norra halvklotet och vi här i Norden har klart vatten så långt ögat kan nå. Vårt dricksvatten är bland det renaste i världen och vi har så mycket av det att många industriföretag kan använda rent vatten i sina tvätt- och produktionsprocesser.

Men på global skala måste även nordiska företag inse sin roll i att effektivisera vattenanvändningen. Allt striktare bestämmelser om vattenanvändning, tuffare tillståndskriterier och förorening av insjöar och Östersjön är frågor som nordiska företagsledare redan nu måste tänka på.

Vi måste göra mer för att skydda våra sjöar och vattendrag. Till exempel genom att ta tillvara näringsämnen från avloppsflöden och återvinna dem som gödsel kan man minska användningen av fosforbaserade gödselmedel eller energikrävande industriella kvävegödsel och därigenom förebygga övergödning.

 

Besparingar genom cirkulär ekonomi

Att tänka om kring sin vattenanvändning är en växande trend. Effektivare vattenanvändning kommer i framtiden att bli en betydande lönsamhets- och hållbarhetsfaktor för många företag. Advens specialister på cirkulär ekonomi hjälper allt fler företag att identifiera och hantera sina vattenrisker samt återanvända vatten.

Cirkulära kretslopp innebär mindre miljökonsekvenser och samtidigt lägre kostnader.

Avloppsvatten innehåller ofta värme- eller kylenergi samt värdefulla mineraler eller organiska ämnen som skulle kunna återanvändas. Om processen inte är välplanerad kommer dessa resurser att spolas iväg med avloppsvattnet. Vatten, material och energi kan däremot tas tillvara genom återvinnings- och förädlingsprocesser. Detta minskar avloppsvattnets miljöbelastning avsevärt, återger företaget värdefulla resurser och sparar både på miljön och kostnaderna.

Adven Recovery: en stark specialistpartner

Adven erbjuder sina kunder tjänster med inriktning på energieffektivitet som inkluderar alla områden inom vattenhantering från konstruktion och uppbyggnad av cirkulationssystem till deras dagliga drift. Advens specialister studerar anläggningens drift och processer och identifierar förbättringsmöjligheter.

För industriföretag resulterar slutna kretslopp förutom besparingar även image fördelar. Företagsansvar har flera olika aspekter, och ofta är miljösmarta och resurssnåla lösningar enkla budskap att förmedla till såväl kunder, allmänhet och beslutsfattare. 

Läs mer:

Lösningar som främjar cirkulär ekonomi

Dela