3 sätt för industrin att bli mer cirkulär

Svensk industri blir allt grönare, men fler åtgärder måste vidtas för att bekämpa klimatförändringarna. Industrin står för ungefär en tredjedel av Sveriges energikonsumtion och ansvarar för ungefär samma andel av landets totala utsläpp av växthusgaser. Genom att vidta åtgärder som bidrar till övergången mot en mer cirkulär ekonomi kan industriföretag inte bara ta ett större klimat- och miljömässigt ansvar, utan också uppnå kostnadsbesparingar.

De flesta industriföretag är stora konsumenter av energi och resurser. Att ta miljömässiga faktorer i beaktning är därför inte bara nödvändigt för planeten utan även för den egna konkurrenskraften på sikt. Genom att till exempel återanvända vatten och återvinna energi minskar man behovet av primärbränslen och även trycket på resurser. Dessutom kan industriella restflöden leda till nya intäktsmöjligheter.

En av Advens experter på cirkulär ekonomi, Antti Tuominen, presenterar här tre sätt som industriföretag kan bidra till övergången mot en cirkulär ekonomi. Många aktörer skulle kunna kombinera alla tre metoder och därmed ha mycket att vinna.

- Ett helhetsgrepp är ofta mest kostnadseffektivt, där vatten- och energibehovet granskas på samma gång och sedan kombineras i en kretsloppslösning, förklarar Antti. Det är dock alltid viktigt att titta på varje enskilt fall för att kunna ta hänsyn till de unika förutsättningarna man står inför.  

1) Spill inte värme – återanvänd den

Industrin står för drygt en tredjedel av energikonsumtionen i Sverige. Effektiv värmeåtervinning möjliggör betydande kostnadsbesparingar och bidrar dessutom till minskade koldioxidutsläpp. Effektiviserad energianvändning kan också förbättra fabrikens konkurrenskraft.

Industriproduktion kräver ofta enorma mängder ånga, något som är väldigt energiintensivt att producera. Om en fabriks energibehov kommer att öka så kan det vara värt att se över om det finns möjligheter för värmeåtervinning och om man kan minska eller i bästa fall helt eliminera inköpsbehovet av värme. Genom cirkulära lösningar kan man minska mängden ånga som krävs och därmed även minska sitt klimatavtryck.

Ånga kan också produceras genom att förbränna organiska restprodukter. Nya klimatmål och förhöjda kostnader på fossila bränslen driver på industriföretag att gräva där de står och utforska förnyelsebara bränslen som finns tillgängligt lokalt.

Case: Indunstningsmetod minskade anläggningens energikonsumtion med en tredjedel


2) Cirkulära lösningar för återanvändning av vatten

Tillverkningsindustrin är den sektor som använder mest vatten i Sverige, omkring två tredjedelar av den totala förbrukningen. Den största konsumenten är massa-, pappers- och pappersvaruindustrin, men även kemiindustrin och el- och värmeproducenterna står för betydande andel.

För industriaktörer är därför förbättrad vatteneffektivitet en alltmer betydande lönsamhet- och hållbarhetsfaktor. Med dagens teknik kan industriellt processvatten renas till dricksvattenkvalitet. Samtidigt kan man ta tillvara på både kemikalier och värme ifrån restvatten för återanvändning.

Case: Nammos fabrik i Vihtavuori halverar vattenförbrukningen med sin kretsloppslösning.


3) Ta till vara restprodukter genom indunstning

Många industriprocesser generar stora volymer återvinningsbara restprodukter som ibland går till spillo med avloppsvattnet eller skickas på deponi som slam. Man kan dock ta tillvara på mycket resurser genom återanvändning och eller förädling. Genom att använda en indunstningsmetod som baseras på ett slags slutet värmekretslopp är det möjligt att ta till vara exempelvis näringsämnena i slamrester.

Med en sådan förändring i sin process kan man minska belastningen på miljön. Ibland kan även återvinning av råmaterial leda till nya affärsmöjligheter, exempelvis i form av vidareförsäljning av gödningsmedel från slam.

Case: Restflöde från biogasproduktion indunstas och används som gödningsmedel.


Läs mer:

Adven Recovery – cirkulär ekonomi i fokus för industrin

Kontakta oss

Dela