Den cirkulära ekonomin främjar avfallsreducering – skapar besparingar och intäkter från restflöden

Nästan alla industrier skapar restflöden – råmaterial, energi eller kemikalier – som går till spillo efter tillverkningsprocessen. Idag är det dock möjligt att återanvända resterna direkt i produktion eller att sälja dem vidare efter bearbetning. När Adven analyserar nya industriprojekt är återanvändning av restflöden något man tar med i beräkningarna i 9 av 10 fall. Hur ser situationen ut i ert företag?

Alla industrier producerar restflöden, av vilka värme och vatten är vanligt förekommande. Industriella processer inkluderar nästan alltid uppvärmning och nedkylning, men värme som blir över fångas sällan upp och återanvänds. Genom återanvändning av spillvärme skulle företag i många fall både kunna reducera sina utsläpp och minska behovet av primära bränslen eller energi, något som i slutändan skapar fördelar även rent finansiellt.

- Förvånansvärt många företag har inte vänt på den här stenen än, trots att de har en miljon saker på gång. Nu är det på tiden att man börjar leva som man lär. Vatten har dessutom fått ännu mindre uppmärksamhet som restflöde än värme, trots att man genom att behandla och återvinna vattnet kan minska mängden avloppsvatten markant, säger säljchef Teemu Helistekangas på Adven.

- Ett växande antal aktörer inom industrin, exempelvis i driftdelen i stora detaljhandelsföretag, bevakar numer leverantörers vatteneffektivitet, utöver energieffektivitet och koldioxidutsläpp. Detta ger vatteneffektiva industriaktörer en chans att sticka ut och att skapa ett övertag gentemot konkurrenterna.

Många industrier använder redan restflöden

Det finns ett stort antal andra restflöden, utöver värme och vatten, som också kan tas tillvara på och återanvändas. Massa- och pappersindustrin är känd för sin återvinning av råmaterial och kemikalier som en del av massaproduktionsprocessen. Hemicellulosa och lignin, som inte kan användas för massaproduktion, används istället för energiproduktion vilket gör ett växande antal industrianläggningar självförsörjande på energi. Man utforskar även andra användningsområden för hemicellulosa och lignin, för att se om det finns ännu mer outnyttjad potential i trä.

- Som exempel kan man använda träfibrer som inte är massabaserad i produktionen av biobränslen och etanol. I vissa fall kan man till och med utvinna vanillin ur trämassa, som är en vanlig restprodukt i petrokemisk industri. För lignin, som tidigare setts som en utmaning, har man nu hittat användningsområden i tillverkningen av betong och som djurfoder, som gödningsmedel och som råmaterial i batteri. Träfibrer kan dessutom användas i textilindustrin för att ersätta den vattenineffektiva bomullen, säger Helistekangas.

De flerstegsprocesser som karaktäriserar metall- och kemiindustrin innebär ofta en risk att kemikalier och metaller löses upp i vattnet och att avloppsvattnet sedan släpps ut i vattendrag eller i grundvattnet. Som konsekvens av en allt mer åtstramad miljölagstiftning riktas mer uppmärksamhet åt dessa utsläpp, och restflöden återvinns allt mer effektivt genom användning av bland annat mer modern membranteknik och indunstare.

Restflöden från vattenkretslopp kan även vara värdefulla precis som de är. Till exempel kan man utvinna delar av de metaller och kemikalier som hamnar i avloppsvattnet och återanvända dessa. På detta sätt minskar man påfrestningarna på miljön och inköpen av kemikalier samtidigt som man höjer avkastningen på produkten genom produktionsprocessen.

Cirkulär ekonomi i industrier – från avfall till besparingar

I mejeri- och livsmedelsindustrin kan laktos och vissa fetter utgöra värdefulla restflöden rent ekonomiskt. Eftersom de ofta släpps ut med avloppsvattnet hamnar dock detta värde indirekt hos tredje part, eftersom industrier måste betala avgifter för att bli av med dessa flöden. Detsamma gäller många restflöden inom köttindustrin, exempelvis ben. Då runt 10% av ben består av fett, skulle man exempelvis kunna använda det i tillverkning av biodiesel. Återanvändning och återvinning av restflöden på detta sätt har dock ökat något på senare tid.

- Tack vare ökad kunskap och konkreta beräkningar som visar på fördelarna har företag visat större intresse för användning av restflöden. Ett bra exempel är biologiskt nedbrytbart avfall från livsmedelsindustrin som ofta tas om hand av tredje part trots att de hade kunnat använda avfallet på anläggningen i form av biogas, till exempel som bränsle i ångproduktion, säger Helistekangas.

 - Värmeenergin i biogasen skulle på så vis kunna utnyttjas effektivt medan företaget undviker avgifter för bioavfall och minskar kostnader relaterat till primärenergi och transport av det bränsle som annars hade behövts i energiproduktionen. I bästa fall skulle även delar av avgifterna för avloppsvatten kunna reduceras, om man dessutom utnyttjade slammet från avloppsvattnet i biogasproduktionen.

I Adven Recoverys cirkulära industrilösningar kan restflöden användas precis som de är, till exempel genom att förbränna dem och värmen i de egna produktionsprocesserna. Restflöden kan även bearbetas ytterligare för att öka dess värde.

- Om ett företag bestämmer sig för att använda ett restflöde lokalt, så kan det ersätta en resurs som man tidigare behövt köpa in. Detta innebär besparingar. Om kundens produkter bearbetas ytterligare, då pratar vi inte längre om besparingar utan om nya intäkter. Våra projekt genomförs alltid på det sätt som är mest logiskt för kunden. Det som räknas är att lösningen har miljömässiga värden och lönsamhet kombinerat, sammanfattar Helistekangas.

Läs mer om hur detta kan fungera i praktiken i våra kundcase:

Case Mirka: Energi från restflöden

Havreskal blir till energi på Hankkijas fabrik i Åbo

Dela