Den cirkulära ekonomin främjar avfallsreducering – skapar besparingar och intäkter från restflöden

Nästan alla industrier har restflöden – material, energi eller kemikalier – som går till spillo efter tillverkningsprocessen. Idag är det dock möjligt att använda resterna på nytt i tillverkningen eller att förädla dem och sälja vidare. När Adven analyserar projekt hittar man ofta stor potential inom detta område. 

Alla industrier genererar restflöden, av vilka värme och vatten är vanligt förekommande. Industriella processer inkluderar nästan alltid uppvärmning och nedkylning, men värme som blir över fångas sällan upp och återanvänds. Genom återanvändning av spillvärme skulle företag i många fall både kunna reducera sina utsläpp och minska förbrukningen av bränslen och energi, något som i slutändan även ger fördelar rent finansiellt.

- Förvånansvärt många företag har inte vänt på den här stenen än, trots att de har en miljon saker på gång. Nu är det på tiden att man börjar leva som man lär. Vatten har dessutom fått ännu mindre uppmärksamhet som restflöde än värme, trots att man genom att behandla och återvinna vattnet kan minska mängden avloppsvatten markant, säger säljchef Teemu Helistekangas på Adven.

- Ett växande antal aktörer inom industrin, i synnerhet stora detaljhandelsföretag, följer numer upp leverantörers vattenanvändning, utöver energieffektivitet och koldioxidutsläpp. Detta ger vatteneffektiva industriaktörer en chans att sticka ut och att skapa ett övertag gentemot konkurrenterna.

Många industrier använder redan restflöden

Det finns ett stort antal andra restflöden, utöver värme och vatten, som också kan tas tillvara på och återanvändas. Massa- och pappersindustrin är känd för sin återvinning av råmaterial och kemikalier som en del av massaproduktionsprocessen. Hemicellulosa och lignin, som inte kan användas för massaproduktion, används istället för energiproduktion vilket gör ett växande antal industrianläggningar självförsörjande på energi. Man utforskar även andra användningsområden för hemicellulosa och lignin, för att se om det finns ännu mer outnyttjad potential i trä.

- Som exempel kan man använda träfibrer som inte är massabaserad i produktionen av biobränslen och etanol. I vissa fall kan man till och med utvinna vanillin ur trämassa, som är en vanlig restprodukt i petrokemisk industri. För lignin, som tidigare setts som en utmaning, har man nu hittat användningsområden i tillverkningen av betong och som djurfoder, som gödningsmedel och som råmaterial i batteri. Träfibrer kan dessutom användas i textilindustrin för att ersätta den vattenineffektiva bomullen, säger Helistekangas.

De flerstegsprocesser som karaktäriserar metall- och kemiindustrin innebär ofta en risk att kemikalier och metaller löses upp i vattnet och att avloppsvattnet sedan släpps ut i vattendrag eller i grundvattnet. Som konsekvens av en allt mer åtstramad miljölagstiftning riktas mer uppmärksamhet mot dessa utsläpp, och restflöden återvinns allt mer effektivt genom användning av bland annat mer modern membranteknik och indunstare.

Processvatten kan även vara värdefullt i sig. Till exempel kan man utvinna delar av de metaller och kemikalier som hamnar i restvattnet och återanvända dessa. På detta sätt minskar man påfrestningarna på miljön och inköpen av kemikalier samtidigt som man höjer avkastningen på produkten genom produktionsprocessen.

Cirkulär ekonomi i industrier – från avfall till besparingar

I mejeri- och livsmedelsindustrin kan laktos och vissa fetter utgöra värdefulla restflöden rent ekonomiskt. Eftersom de ofta släpps ut med avloppsvattnet hamnar dock detta värde indirekt hos tredje part, eftersom industrier måste betala avgifter för att bli av med dessa flöden. Detsamma gäller många restflöden inom köttindustrin, exempelvis ben. Då runt 10% av ben består av fett, skulle man exempelvis kunna använda det i tillverkning av biodiesel. Återanvändning och återvinning av restflöden på detta sätt har ökat något på senare tid.

- Tack vare ökad kunskap och konkreta beräkningar som visar på fördelarna visar företag allt större intresse för användning av restflöden. Ett bra exempel är biologiskt nedbrytbart avfall från livsmedelsindustrin som många nu använder för att producera biogas som bränsle till exempelvis ångproduktion, säger Helistekangas.

 - Energin från biogasen nyttjas på så vis effektivt medan företaget undviker avgifter för bioavfall. Dessutom minskar man kostnader för inköp av primärbränslen och dess transport. I bästa fall skulle även delar av avgifterna för avloppsvatten kunna reduceras, om man dessutom utnyttjade slammet från avloppsvattnet i biogasproduktionen.

I Adven Recoverys cirkulära industrilösningar kan restflöden användas precis som de är, till exempel genom att förbränna dem och värmen i de egna produktionsprocesserna. Restflöden kan även bearbetas ytterligare för att öka dess värde.

- Om ett företag bestämmer sig för att använda ett restflöde lokalt, så kan det ersätta en resurs som man tidigare behövt köpa in. Detta innebär besparingar. Om kundens produkter bearbetas ytterligare, då pratar vi inte längre om besparingar utan om nya intäkter. Våra projekt genomförs alltid på det sätt som är mest logiskt för kunden. Det som räknas är att lösningen har miljömässiga värden och lönsamhet kombinerat, sammanfattar Helistekangas.

Läs mer om hur detta kan fungera i praktiken i våra kundcase:

Case Mirka: Energi från restflöden

Havreskal blir till energi på Hankkijas fabrik i Åbo

Dela