BSAG: Ny EU-förordning skapar nya affärsmöjligheter inom återanvändning av näringsämnen

Baltic Sea Action Group bedriver påverkansarbete för Östersjön både bland företag och på den politiska arenan. En kommande lagförändring om tillverkning av gödsel från återvunnet råmaterial är en stor arbetsseger för stiftelsen.

Baltic Sea Action Group (BSAG) är en självständig, icke-vinstdrivande stiftelse med säte i Finland som grundades 2008.

– BSAG verkar för Östersjön. Vi vill göra allt vi kan för att rädda den, berättar stiftelsens ombudsman Mathias Bergman.

Övergödning och utsläpp av farliga ämnen hör till de största hoten mot Östersjön.

Primärproduktion påverkar mest

För närvarande kommer stora mängder nitrogen och fosfor ut i naturen från till exempel boskapsskötsel och jordbruk. Dessa två näringsämnen har stor betydelse för växternas tillväxtprocesser, men bidrar även till övergödning av havet och negativa klimateffekter.

– Primärproduktionen är enligt min mening kanske det viktigaste utvecklingsområdet, eftersom det påverkar jordmånen och kräver stora mängder näringsämnen, menar Bergman.

– Enorma mängder nitrogen och fosfor samlas nu i naturen. För att förebygga övergödning måste vi stoppa utsläppen och återanvända dessa värdefulla näringsämnen, säger Bergman.

Skyddet av Östersjön handlar därför till stor del om hur vi producerar mat och under vilka förhållanden. Även jordmånens tillstånd och användningen av nitrogen har stor betydelse. BSAG:s långsiktiga mål är att 80 procent av åkrarna i Finland ska omfattas av de förändringsprogram som stiftelsen driver.

Mot en cirkulär ekonomi genom återvinning av näringsämnen

BSAG anser att jordbruket med rätt åtgärder kan bidra till att förbättra både klimatet och tillståndet i haven.

– Vi tror att samhället behöver ett nytt tankesätt kring användningen av nitrogen och fosfor för att hindra att de kommer ut i vattnet i framtiden. Överskottsnäring måste tillvaratas och jordmånens struktur förbättras, poängterar Bergman.

Det är en förändring som måste ske i alla samhällen världen över. Systematiska förändringar kräver politiskt inflytande.

– Förutom i Finland arbetar vi även i Ryssland, Sverige och resten av Europa. EU är förstås en viktig kanal för påverkan, berättar Bergman.

Lagförändring underlättar produktion av återvunnen gödsel

Delvis till följd av BSAG:s långvariga insatser kommer nästa år en ny EU-förordning att träda i kraft som fastställer hur och av vilka råmaterial man får tillverka återvunnen gödsel.

Förordningen kommer att skapa nya marknader för gödselmedel i Europa. Många företag kan vidareförädla restmaterial från sina processer till gödsel.

– Tidigare var allt detta något av en gråzon. Den nya förordningen öppnar upp marknaden för återvunna gödselmedel inom EU och skapar många affärsmöjligheter inom återvinning av näringsämnen, berättar Bergman.

Påverkar och bidrar till ny affärsverksamhet

Under sin tioåriga verksamhet har BSAG med finansiering från Tekes byggt upp ett ekosystem för återvinning av näringsämnen (RaKi). Målet är att få till stånd ett genombrott inom återvinning av näringsämnen i Finland och generera ny affärsverksamhet med relaterade lösningar. För att uppnå en förändring i större skala är det viktigt att företagen själva har viljan att förändras.

– Genom att ta fram gemensamma spelregler och förändra lagstiftningen vill vi göra skyddet av Östersjön lönsamt och attraktivt för företagen. Det här är inte något som går att tvinga fram, säger Bergman.

– Under förra året hade vi ett aktivt samarbete med 40 företag. Målet är skapa förståelse hos deltagarföretagen för hur de kan påverka med sina egna val.

I början av 2018 inkluderade affärsekosystemet RaKi drygt 70 olika aktörer: företag, kommuner och forskningsorganisationer. Ekosystemet har resulterat i en mängd olika verksamheter, projekt och innovationer som bidrar till återvinning av näringsämnen.

– Under de 3–4 senaste åren har vi fokuserat på att skapa engagemang för Östersjön hos företag med en betydande ställning i det finska samhället. Det har gått mycket bra, vi har bland annat fått med oss stora aktörer inom livsmedelsindustrin och jordbruket som utvecklar sina egna verksamheter till fördel för miljön och Östersjön, säger Bergman.

 

 Läs mer om Advens åtagande med Baltic Sea Action Group

Dela