Mihin kaukolämpölasku perustuu? Nämä viisi asiaa määräävät kaukolämmön hinnan

Mitkä asiat vaikuttavat kaukolämmön hintaan? Miksi taajamissa kaukolämpö on kalliimpaa kuin kaupungeissa? Entä miksi kaukolämpökustannukset vaihtelevat kaukolämpöyhtiöittäin? Advenin asiantuntijat listasivat viisi kaukolämmön hinnoitteluun vaikuttavaa seikkaa Suomessa.

1) Rakennustiheys: Tiivis asutus laskee kaukolämmön hintaa

Kenties tärkein yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa kaukolämmön hintaan, on alueen asutuksen tiheys. Tiiviillä kaupunkialueilla kaukolämmön kustannukset jakautuvat useamman kiinteistön kesken, aina investointikustannuksista verkon ylläpitoon. Tämän takia yksikkökustannukset ja siten myös asiakkaan maksama hinta ovat yleensä pienempiä tiiviisti asutetuilla alueilla.

Jos taajama on puolestaan laajalle levittäytynyt ja kaupunkirakennetta on vähän, kaukolämpöliittymien määrä verkon pituutta kohden on luonnollisesti pienempi. Tämä voi näkyä harvaan asutuilla alueilla kaukolämmön korkeampana hintana.

2) Investoinnit energiantuotantoon: Tehdyt investoinnit näkyvät kustannuksissa

Toinen hinnoitteluun vahvasti vaikuttava tekijä on energiantuotantoon tehdyt investoinnit. Kaukolämpö on pääomavaltainen energiantuotantomuoto, minkä takia investoinnit laitoksiin ja verkkoihin näkyvät myös hinnoittelussa.  Tyypillisiä investointeja ovat putkien uusinnat, lämpölaitoksen kattilat tai esimerkiksi savukaasupesuri, jolla parannetaan kaukolämmön tuotannon hyötysuhdetta. Investointeja on tarpeen tehdä, jotta varmistetaan lämpölaitoksen moitteeton toiminta ja energiantoimituksen luotettavuus.

Vaihtaminen pääsääntöisesti käytetystä polttoaineesta toiseen voi myös näkyä kaukolämmön hinnassa. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi erittäin kylmällä säällä, kun lämmöntarve on huipussaan ja pääpolttoaineen lisäksi lämpöä tuotetaan varapolttoaineella. Jotkut kaukolämpöyhtiöt käyttävät tästä johtuen kausihinnoittelua, eli talvella lämmön hinta on korkeampi kuin kesäkaudella. Toisaalta fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biopolttoaineilla voi laskea hintaa, vaikka tehdäänkin merkittäviä laitosinvestointeja.

3) Käytettävät polttoaineet: Polttoaineiden saatavuus vaikuttaa kaukolämmön hintaan

Erot käytettävissä polttoaineissa selittävät eroja sekä eri alueiden että eri kaukolämpöyhtiöiden hintojen välillä. Varsinkin kotimaisten polttoaineiden hinta vaihtelee Suomessa alueellisesti, ja hintaan vaikuttaa saatavuuden lisäksi muu kysyntä samalla alueella. Tällä hetkellä esimerkiksi Etelä- ja Lounais-Suomessa on enemmän kysyntää biopolttoaineille, mikä nostaa alueen hintatasoa. Vastaavasti taas Itä- ja Pohjois-Suomessa biopolttoaineiden saatavuus on hieman parempi ja hintataso vakaampi. 

Kunkin lämpölaitoksen tekniikka ja laitoksen kapasiteetti sekä alueen ulkolämpötilat vaikuttavat siihen, miten paljon joudutaan käyttämään kalliimpia, fossiilisia polttoaineita. Esimerkiksi kovilla pakkasilla biopolttoaineilla toimivissa lämpölaitoksissa huipputeho tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, kuten öljyllä tai kaasulla.

4) Tuotannon rakenne: suurissa kaupungeissa voidaan hyödyntää yhteistuotantoa ja hukkalämpöä

Suurissa kaupungeissa kaukolämpö tuotetaan suurimmaksi osaksi sähkön ja lämmön yhteistuotantona. Lisäksi monella teollisuuspaikkakunnalla pystytään hyödyntämään teollisuuden hukkalämpöjä kaukolämmön tuotannossa. Tällaisessa tilanteessa tuotannon yksikkökustannukset ovat pienemmät ja kaukolämpö voi olla edullisempaa.

Pienten taajamien kaukolämmöntuotanto ei tämän takia ole verrattavissa suuriin kaupunkeihin: pienissä keskuksissa liittymämäärät ovat paljon pienempiä ja lämpö tuotetaan yksinomaan kaukolämmön tuotantoon rakennetuilla lämpölaitoksilla. Jos paikkakunnalla ei ole hyödynnettävissä teollisuuden hukkalämpöjä tai teollisuuden sivuvirtoja polttoaineena, on kaukolämmöntuotanto tyypillisesti kalliimpaa.

5) Erot yhtiöissä: kukin kaukolämpöyhtiö vastaa omasta hinnoittelustaan

Suomessa kaukolämmön myynti ja samoin lämmitysmuodon valinta toimivat normaalin markkinaperiaatteen mukaan. Kukin kaukolämpöyhtiö vastaa omasta hinnoittelustaan, joten hinnat luonnollisesti vaihtelevat. Hintatilastoja löytyy julkisista lähteistä ja kaukolämmön hintakehitystä seurataan maan laajuisesti. Viime aikoina hintakehitys on ollut hyvin maltillista ja jotkin yhtiöt ovat pystyneet myös laskemaan kaukolämmön hintaa lähinnä polttoaineiden halpenemisen ansiosta.

Tulee muistaa, että markkinaperiaatteella toimiva kaukolämpöyhtiö on myös asiakkaiden etu: vakavaraiset energiayhtiöt pystyvät investoimaan tuotannon kehitykseen ja esimerkiksi biopolttoaineiden käyttöön. Tuotannon tehokkuuteen tehdyillä investoinneilla pystytään takaamaan vakaa hintataso. Jos yhtiö kehittää kaukolämmön tuotantoa ja pitää kaukolämpöverkosta aktiivisesti hyvää huolta, toimitusvarmuus pysyy korkealla tasolla ja kaukolämmön hintakehitys on vakaampaa, eikä hintoihin tule suuria kertakorotuksia.

Katso myös:

Kaukolämmön ulkoistamisesta etua kunnille

Advenin kaukolämmön alueet ja hinnat